ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISREGELS

Algemene Voorwaarden

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Beachfestival Zeewolde.
De algemene voorwaarden worden aangevuld met de huisregels geldend op het evenementendagen.

Artikel 1. Definities

“Organisatie”: Beachfestival Zeewolde, h.o.d.n. Beachclub Zeewolde BV, kvk nummer 50581791.
“Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder muziekfeesten, horeca, festivals, optochten en festivalcampings, alles in de breedste zin van het woord.
“Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
“Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
“Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.
“Tokens”: door de Organisatie uitgegeven munten, die Bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het Evenement op daartoe door de Organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.

2.3.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van Tokens, drank- en etenswaren en merchandise).

2.4.  Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement.

2.5.  Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie en liggen/ hangen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.

2.6.  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.7.  Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Ticketing 

3.1.  De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement bestelt/koopt van de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.

3.2.  De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door de Organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail). De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement.

3.3.  Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.

3.4.  Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.

3.5.  De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

 

Artikel 4. Verbod doorverkoop 

4.1.  Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor een Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan de Organisatie voor die tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.

4.2. Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het in geen enkel geval toegestaan om Toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of deelacties uit te delen of te verloten.

4.3.  Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het Evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

Artikel 5. Overmacht 

9.1.  In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.

9.2.  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmachtsituaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

9.3.  Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, is de Organisatie niet verplicht om tickets terug te betalen.
De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.

9.4.  Er wordt pas tot een eventuele restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie

9.5.  Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

10.1.  De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

10.2.  De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.

10.3.  Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding- op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.

10.4.  De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

10.5.  Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

10.6.  De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten / acts invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

 

Artikel 7. Ontbinding 

11.1.  De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 9 van toepassing is.

11.2.  Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens 

12.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 9. Slotbepalingen 

13.1.  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2.  De Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

13.3.  Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

13.4. Bij het betreden van het evenement ga je automatisch akkoord met het Huishoudelijk Reglement.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@beachfestivalzeewolde.nl

Opgesteld 01/02/2020 te Zeewolde.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUISREGELS

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Zodra men het terrein van Beachfestival Zeewolde betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Beachfestival Zeewolde gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Beachfestival Zeewolde zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden.
 3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij Beachfestival Zeewolde te waarborgen.


Artikel 2: Toegang en registratie

 1. Toegang tot Beachfestival Zeewolde is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie. Bij het niet tonen van een geldig legitimatie of toegangskaart wordt toegang geweigerd.
 2. Bij de ingang van het terrein wordt gevisiteerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend door de bezoeker wordt de toegang tot het terrein geweigerd
 3. Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het terrein weer af en op te gaan.
 4. Personen tot 12 jaar mogen Beachfestival Zeewolde uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).
 5. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein:
 • Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen
 • (Huis)dieren
 • Gasstellen en/of barbecues
 • Eet- & drinkwaren
 • Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray, smurfenspray, messen.
 • Blik- & glaswerk
 • Bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of elke vorm van een stoel)
 • Licht- en geluidsinstallaties
 • Fakkels en/of vuurwerk
 • Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
 • Generatoren
 • Professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks
 • Drugs
 • Paraplu’s (worden in bewaring genomen)

Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoudt de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

Wanneer festivalbezoekers onder invloed / of in het bezit van drugs en/of in het bezit van wapens of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen zijn, wordt de toegang tot het festivalterrein geweigerd, dan wel van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.

 

Artikel 3: Alcohol 

Het is op het Beachfestival Zeewolde voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt verwijdering van het terrein.

Op verzoek van het personeel van Beachfestival Zeewolde, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

 • Onder de 18 geen alcohol!
 • 18-25 jaar -> twijfel, betekent polsbandje halen voor het halen van alcohol.
 • Bij twijfel aan de bar en geen polsband, geen alcohol!
 • Onder de 18 met alcohol betekent eerst een waarschuwing en daarna verwijdering van festivalterrein.

 

Artikel 4: Terrein

 1. Het uitdragen van (geloof- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclub-uitingen
 2. & uitingen op jassen mbt lid van motorclubs op het festivalterrein is niet toegestaan.
  Bij constatering wordt de bezoeker de toegang geweigerd dan wel van het festival terrein verwijderd.
 3. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Beachfestival Zeewolde is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 4. Op het festivalterrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 5. Beachfestival Zeewolde is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
 6. Tijdens het evenement worden video-opnames gemaakt die uitsluitend gebruikt worden voor veiligheidsoverwegingen. Bij het betreden van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.
 7. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het festivalterrein.
 8. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 9. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van het festival. De organisatie raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten.
 10. Na zonsondergang is het om veiligheidsoverwegingen niet toegestaan het water van het festivalterrein te betreden.
 11. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het Terrein.
 12. Een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel van het terrein verwijderd.
 13. Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel wordt de desbetreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.
 14. De organisatie is niet aansprakelijk materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 15. De organisatie behoudt zich het recht voor om de programmering aan te passen.
 16. Zodra het evenement is afgelopen dient de bezoeker het terrein onmiddellijk te verlaten.
 17. Met een geldige toegangskaart is er vrijdag en zaterdag toegang tot 00.00 uur.
 18. Er kan tijdens Evenementen en op het Terrein alleen betaald worden met de door de Organisatie verkochte Tokens, tenzij anders aangegeven door de Organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de Organisatie.
 19. Tokens kunnen alleen op het Terrein gekocht worden.
 20. Iedere editie van ieder Evenement kent zijn eigen Tokens die alleen gedurende die editie van het Evenement geldig zijn. Gekochte Tokens worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
 21. Het is Bezoeker niet toegestaan om Tokens (door) te verkopen.
 22. Muntverkoop stopt vrijdagen zaterdag om 00.45 uur, en op zondag om 19.45 uur.
 23. De horecapunten op het terrein zijn vrijdag en zaterdag geopend tot 01:00 uur en op zondag tot 20.00 uur.

Het niet naleven van het huisreglement zal leiden tot verwijdering van het terrein.
Betreden van het terrein is op eigen risico.
Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Opgesteld 01/02/2020 te Zeewolde