Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Artikel 1: Toepasselijkheid
  1.            Zodra men het terrein van Beachfestival Zeewolde betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Beachfestival Zeewolde gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
  2.            Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Beachfestival Zeewolde zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden.
  3.            Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij Beachfestival Zeewolde te waarborgen.

  Artikel 2: Toegang en registratie
  1.            Toegang tot Beachfestival Zeewolde is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie. Bij het niet tonen van een geldig legitimatie of toegangskaart wordt toegang geweigerd.
  2.            Bij de ingang van het terrein wordt gevisiteerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend door de bezoeker wordt de toegang tot het terrein geweigerd
  3.            Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het terrein weer af en op te gaan.
  4.            Personen tot 12 jaar mogen Beachfestival Zeewolde uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).
  5.            Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein:
  •             Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen
  •             (Huis)dieren
  •             Gasstellen en/of barbecues
  •             Eet- & drinkwaren
  •             Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens
  •             Blik- & glaswerk
  •             Bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of elke vorm van een stoel)
  •             Licht- en geluidsinstallaties
  •             Fakkels en/of vuurwerk
  •             Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
  •             Generatoren
  •             Professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfiesticks
  •             Drugs
  •             Paraplu’s (worden in bewaring genomen)

  Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoudt de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

  Wanneer festivalbezoekers onder invloed/ of in het bezit van drugs en/of in het bezit van wapens of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen zijn, wordt de toegang tot het festivalterrein geweigerd, dan wel van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.

  Artikel 3: Alcohol
  Het is op het Beachfestival Zeewolde voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt verwijdering van het terrein. Wij kunnen een blaasproef afnemen om vast te stellen of er alcohol is genuttigd.
  Op verzoek van het personeel van Beachfestival Zeewolde, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

  18+ krijgt een polsband en drank wordt enkel verstrekt aan diegene met deze polsband.

  Artikel 4: Terrein
  1.            Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclubuitingen & uitingen op jassen m.b.t. lid van motorclubs op het festivalterrein is niet toegestaan.
  Bij constatering wordt de bezoeker de toegang geweigerd dan wel van het festivalterrein verwijderd.
  2.            Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Beachfestival Zeewolde is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
  3.            Op het festivalterrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
  4.            Beachfestival Zeewolde is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
  5.            Tijdens het evenement worden video-opnames gemaakt die uitsluitend gebruikt worden voor veiligheidsoverwegingen. Bij het betreden van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.
  6.            Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het festivalterrein.
  7.            Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  8.            Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van het festival. De organisatie raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten.
  9.            Na zonsondergang is het om veiligheidsoverwegingen niet toegestaan het water van het festivalterrein te betreden.
  10.          Een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel van het terrein verwijderd.
  11.          Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel wordt de desbetreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.
  12.          De organisatie is niet aansprakelijk materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
  13.          De organisatie behoudt zich het recht voor om de programmering aan te passen.
  14.          Zodra het evenement is afgelopen dient de bezoeker het terrein onmiddellijk te verlaten.
  15.          Met een geldige toegangskaart is er vrijdag en zaterdag toegang tot 00.00 uur.
  16.          Muntverkoop stopt vrijdagen zaterdag om 00.45 uur, en op zondag om 19.45 uur.
  17.          De horecapunten op het terrein zijn vrijdag en zaterdag geopend tot 01:00 uur en op zondag tot 20.00 uur.

  Het niet naleven van het huisreglement zal leiden tot verwijdering van het terrein.

  Betreden van het terrein is op eigen risico.

  Wijzigingen en fouten voorbehouden.

* Opgesteld 01/04/2022 te Zeewolde